Bethelkerk verkocht, kerkgebouw blijft behouden voor de wijk!

Deze week hebben de Protestantse gemeente te's-Gravenhage (PGG) en Bethel Blijft B.V., een  koopovereenkomst geslotenmet betrekking tot de Bethelkerk aan de Händellaan in Den Haag. Met de plannenvan deze koper blijft het kerkgebouw in stand, een uitkomst waar allebetrokkenen erg blij mee zijn. Het karakteristieke kerkgebouw krijgt een woon-en wijkfunctie.

In 2013 was de PGG om financiële redenen genoodzaakt de Bethelkerk buiten gebruik te stellen en te verkopen. Verkoop aan een andere geloofsgemeenschap of verkoop aan een partij die het kerkgebouw in stand wilde laten bleek niet mogelijk. Uiteindelijk werd een koper gevonden. Deze projectontwikkelaar maakte een plan dat voorzag in sloop van de kerk en de bouw
van woningen.

Omdat wijkbewoners het kerkgebouw en de wijkfunctie wilden behouden werd een actiecomité opgericht, in 2016 gevolgd door de oprichting van de Stichting Bethel Blijft. Na indiening van een plan bij de gemeenteraad, kreeg de stichting de tijd tot 1 juli 2017 om met een inhoudelijk en financieel plan te komen.

Hoewel de stichting onvoldoende financiën wist te genereren om de kerk te verwerven, werd het plan door wethouder Joris Wijsmuller ondersteund als voorbeeld van Haagse Kracht. De gemeente heeft daarop een haalbaarheidsplan laten maken dat voorzag in een gecombineerde invulling van een wijkfunctie en woningbouw.

Tegelijkertijd werd door projectontwikkelaar Joris Gribnau Bethel Blijft B.V. opgericht en werd in overleg met de stichting eveneens een plan ontwikkeld, dat voorziet in een maatschappelijk-culturele wijkfunctie en een woningproject voor groepswonen. In dit plan kan het kerkgebouw in stand blijven.

Het plan is eind december besproken met wethouder Wijsmuller. Joris Wijsmuller: 'Dit college is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen. Daar is de Bethelkerk een voorbeeld van. Dit college is voor Haagse Kracht. Daar is de grote inzet van de buurt een voorbeeld van. Ik ben ontzettend blij dat dit gelukt is, want makkelijk was het niet. Het is
een grote prestatie dat het hen gelukt is om met een financieel, gedegen plan te komen. Ik vind dat echt knap.'

Na afwikkeling van de overeenkomst met de aanvankelijke koper zijn de PGG en Bethel Blijft B.V. met elkaar in onderhandeling gegaan met als resultaat dat de kerk aan Bethel Blijft B.V. is verkocht. Zowel de stichting als de PGG zijn verheugd dat de Bethelkerk in stand kan blijven en een functie in de buurt kan blijven vervullen.

Een deel van het kerkgebouw is momenteel in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd. Op 1 juli 2018 is de overdracht van het kerkgebouw aan Blijft B.V. voorzien. Indien mogelijk zal de PGG de kerkzaal in de tussentijd beschikbaar stellen voor een of meer informatiebijeenkomsten voor wijkbewoners.

Nieuwjaarsbijeenkomst Bethel Blijft

Op 9 januari 2018 organiseerden het bestuur van de Stichting Bethel Blijft en het Vivendi-team een gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst waar vele buurbewoners, wijkorganisaties en politieke fracties aan deelnamen. Irene Sjerp, voorzitter van de Stichting Bethel Blijft, gaf een toelichting op de stand van zaken rond het behoud en de wijkfunctie van de Bethelkerk aan de Händellaan. Zoals het zich laat aanzien, ziet een en ander er positief uit.

Bethel Blijft/Vivendi wenst langs deze weg een ieder een heel goed, gelukkig en succesvol 2018 toe.

Hieronder een foto-impressie van de middag (foto's Ron van Offeren).


Het bestuur van de Stichting Bethel Blijft en het Vivendi-team wensen alle buurtbewoners en Hagenaars die Bethel Blijft een warm hart toedragen een gelukkig en succesvol 2018.

                                                                                                                                                          foto Wim Wieringa

----------------------------------------------------------------------

Bethel Blijft krijgt steun van gemeente

Op 30 juni heeft het bestuur van de Stichting Bethel Blijft een brief gestuurd naar wethouder Joris Wijsmuller met de stand van zaken van het bewonersinitiatief voor behoud en invulling van de Bethelkerk aan de Händellaan.

In de brief werd ingegaan op het belang van een ontmoetings-en activiteitencentrum voor niet alleen de huidige bewoners van de omliggende wijken, maar ook voor toekomstige bewoners, gezien de verschillende woningbouwplannen in het stadsdeel.

De verschillende crowdfundingsacties hebben een bedrag van ongeveer zestigduizend euro opgeleverd. Dit bedrag is onvoldoende om de kerk aan te kopen of een krediet aan te vragen. Uit de reacties van bewoners blijkt dat er grote bereidheid is voor financiële steun, maar vooral de onduidelijkheid over al of niet wijzigen van het bestemmingsplan was aanleiding voorlopig de hand op de knip te houden.

Hoewel niet over het nodige kapitaal beschikt kan worden om de kerk aan te kopen, blijkt uit de vele reacties van aspirant-gebruikers dat de exploitatie van het gebouw ruim gehaald zal kunnen worden.

Om het financieel mogelijk te maken om de kerk te behouden, heeft het bestuur van Bethel Blijft de wethouder de suggestie gedaan om eventueel over te gaan tot sloop van het gemeentecentrum/de woning waarmee ruimte ontstaat voor een ontwikkellocatie voor woningen met een kleiner volume dat meer passend en voor bewoners acceptabel zou zijn ten opzichte van het huidige plan van zeven woonlagen.

In reactie op de brief van Bethel Blijft spreekt wethouder Joris Wijsmuller zijn waardering uit voor het bewonersinitiatief, de inzet, het doorzettingsvermogen en het draagvlak, en stelt voor om nog eens vier tot vijf maanden extra uit te trekken voor onderzoek naar mogelijkheden van behoud en hergebruik van de Bethelkerk.

Als voorwaarde stelt de wethouder dat behoud  gegarandeerd moet worden door een maatschappelijk opererende professionele partij die daarbij investeert in een verbouwing en aanpassingen van de kerk. Het bestuur van Bethel Blijft zal betrokken worden bij het onderzoek.

Het bestuur van Bethel Blijft is blij met de handreiking van de gemeente. Er lag wel heel veel op het bordje van het bestuur. Dat de gemeente daar nu ook verantwoordelijkheid in neemt is alleen maar positief.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feestelijke bijeenkomst Bethel Blijft

Op zondag 13 juni 2017 organiseerde Bethel Blijft een feestelijkeafsluiting van de crowdfundingsactie. De bijeenkomst werd gehouden op hetgrasveld naast de kerk op de hoek van de Händellaan en de Mozartlaan. Velebuurtbewoners kwamen langs. Zij betuigeden hun adhesie met de plannen om dekerk te behouden voor de buurt. Ook velen deden een donatie om dit financieelmogelijk te maken. Van de politieke partijen waren aanwezig Arjen Dubbelaar (GroepDe Mos), Robert van Asten (D66), die ook nog een korte toespraak hield, MichelRogier (CDA) en Peter Bos (HSP). Ook van ambtelijke zijde was belangstelling. Het was een gezellig en ontspannen samenzijn, precies wat we voorstaan met de functie van 'Bethel'.

Hieronder een foto-impressie.

Bethel Blijft tégen sloop van de Bethelkerk en vóór een wijkfunctie!!!!

Word Vriend van Bethel Blijft!

Om de kerk te kopen en te verbouwen en in te richten als wijkfunctie met tal van activiteiten en een maatschappelijk en cultureel programma is 1 miljoen euro nodig. Word daarom Vriend van Bethel Blijft! Kijk op deze website hoe u de stichting kunt ondersteunen.

Historie

Op de warmste 25 augustus 2016 sinds jaren vond de raadsvergadering van de Commissie Ruimte plaats over het plan Bethel blijft. De Stichting moest op 10 mei al het plan indienen, zodat de wethouder en de raadscommissie het plan nog voor de zomer konden beoordelen. De behandeling werd na het zomerreces geagendeerd. Seinstoring in de tramtunnel, verbouwing van de raadszaal, veel vertraging bij het eerste agendapunt – het maakte het allemaal niet makkelijk, maar het weerhield een grote groep steunbetuigers niet om te blijven in het snikhete noodzaaltje van de raadscommissie.

Het draagvlak bij de partijen om het plan Bethel blijft meer tijd te geven was groot! CDA, PvdA, D66, SP, HSP, VVD, PVV en Groep de Mos vonden allen dat de oorspronkelijke procedure gevolgd moest worden, waardoor de stichting Bethel blijft ten minste tot juli 2017 de tijd krijgt om het plan verder te ontwikkelen. Groep de Mos pleitte voor koop van het gebouw door de gemeente! Ook stelden meerdere partijen de vraagprijs voor de kerk ter discussie: hoe kan het dat de stichting de kerk nu moet kopen voor dezelfde prijs als de projectontwikkelaar heeft geboden? Is het reëel dat de stichting de prijs moet betalen die de projectontwikkelaar betaald voor grond met nieuwbouwmogelijkheden? Een zeer terechte vraag van de raadsleden van onder meer D66 en SP!

Ook vonden de raadsleden dat de wethouder moest zoeken naar alternatieve oplossingen. Zo vroegen zij zich af of  de bibliotheek niet verplaatst kon worden naar de kerk, ter ondersteuning van het plan.

De wethouder heeft bevestigd dat hij de oorspronkelijke termijnen zal volgen en de stichting de tijd zal geven tot juli 2017 voor de realisatie van het plan Bethel blijft. Ook zal hij een quick scan laten maken van de optie om de bibliotheek te verplaatsen naar de kerk. Na de jaarwisseling informeert hij de raadscommissie.

Stichting Bethel Blijft gaat in volle vaart verder met het verwerven van de middelen om de kerk aan te schaffen om het beeldbepalende gebouw voor de buurt te behouden en daarmee een ontmoetingsplek voor de buurt.

Wat ging er vooraf  aan 25 augustus 2016?

In augustus 2015 werd via via bekend dat de Bethelkerk plaats moet maken voor 30 nieuwbouw woningen. De schrik in de buurt was groot, de kerk had een grote sociale functie in de wijk en wordt ook beschouwd als zeer beeldbepalend. De kerk staat hier al sinds 1938 en was letterlijk het eerste gebouw van de wijk, dat mag toch niet zomaar verdwijnen?  Een actiecomité is in allerijl opgericht. 650 handtekeningen tegen de sloop werden verzameld, politieke partijen en de media zijn ingelicht. Raadsleden zijn ontvangen. Resultaat: Tijdens de raadsvergadering op 4 november 2015 heeft de buurt een half jaar de tijd gekregen om een alternatief plan te ontwikkelen. 

Op 25 april 2016 is de Stichting Bethel Blijft opgericht. De stichting wordt ondersteund door een Commissie van Aanbeveling. De stichting heeft als doel om het gebouw van de Bethelkerk te behouden en er een maatschappelijk-culturele functie aan te geven. 

Op 10 mei heeft Stichting Bethel blijft een beleidsplan bij de gemeenteraad ingediend. Gezien de ontwikkelingen is het beleidsplan niet actueel meer. 

  

Stand van zaken

Na de zomer hebben gesprekken plaatsgevonden bij het stadsdeelkantoor Loosuinen en op het stadhuis. Deze hebben er in geresulteerd dat Betehl Blijft steeds meer ambtelijke en bestuurlijke steun krijgt. Het bestuur is ook in gesprek met  potentiële kopers van kerk, gemeentedeel en kosterswoning. Verder wordt actief ingezet op belangstellenden die ruimte willen huren. Binnenkort zal de stand van zaken naar de gemeente gestuurd worden. 

Verder is het bestuur druk bezig met het verkrijgen van de Anbi-status en de daarbij behorende aanpassingen van de statuten. De Anbi-status maakt het mogelijk dat donaties meetellen voor de giftenaftrek bij de belastingen, en tegelijkertijd wordt het Anbi-logo als een soort kwaliteitswaarborg gezien.

Op 24 februari 2017 vond een wijkinformatiebijeenkomst plaats in de kapel van het Hofstad Lyceum. Tijdens deze bijeenkomst werden de buurtbewoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Amadeus

Voor de programmering van activiteiten is de stichting Amadeus opgericht. Zie voor het Meerjarenbeleidsplan onder het kopje Beleidsplan.

Vivendi

Door vrijwilligers uit de wijk is een activiteitenprogramma - Vivendi - gemaakt voor wijkbewoners waarmee vanuit Bethel Blijt in 2017 gestart zal worden. De startbijeenkomst was op 21 februari. Op deze bijeenkomst heeft oud-wethouder Ingrid van Engelshoven zich aangemeld als ambassadeur voor Bethel Blijft. Het programma richt zich op het tegengaan van vereenzaming van ouderen en past geheel in de doelstelling van Bethel Blijft als ontmoetingsplek en centrum voor maatschappelijk-culturele activiteiten. Zolang de Bethelkerk gesloten is, zullen de activiteiten in de kantine van Wings aan de Mozartlaan 195 plaatsvinden. Deze locatie staat echter ook op de nominatie om gesloopt te worden. Dientengevolge zou tot 1 juli 2018 gebruik gemaakt knnen worden van de kantine.

Word Vriend van Bethel Blijft!

Om de kerk te kopen en te verbouwen en te behouden als ontmoetings- en activiteitencentrum in de wijk is 1 miljoen euro nodig. Het bestuur is intensief bezig om dit geld via banken en fondsen bij elkaar te krijgen. Maar we hebben ook de steun van wijkbewoners nodig.  Word daarom Vriend van Bethel Blijft. Op welke wijze u ons financieel kunt ondersteunen, kunt u op deze website vinden.

 

Nieuws

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Contact

Stichting Bethel Blijft

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode