Dien hier uw intentieverklaring 'Renteloze lening' in om 'Stichting Bethel Blijft' financieel te ondersteunen bij het behoud van de Bethelkerk.

De lening wordt aangegaan op het moment dat het bestuur verwacht de kerk te kunnen aankopen. De periode van 10 jaar is te rekenen van de eerste dag van het jaar volgend op het jaar waarop het geld is overgeschreven naar de bankrekening van de Stichting. Het minimum leenbedrag is EUR 5.000. 

Het bestuur zal er alles aan doen om de Bethelkerk aan te kopen en te benutten voor maatschappelijke functies voor de wijk. De Stichting heeft mede tot doel, indien de Bethelkerk niet kan worden aangekocht, om ‘voor de buurt te komen tot een aanvaardbare invulling van het terrein van De Bethelkerk’ (statuten van de Stichting artikel 2b).

Indien in de toekomst zou blijken, dat de Stichting er toch niet in slaagt om voldoende middelen te verkrijgen om de Bethelkerk te kopen, zal het bedrag aan schenkingen, na aftrek van gemaakte kosten, worden overgedragen aan een andere ANBI met een soortgelijke doelstelling (Statuten artikel 14). Tot de af te trekken kosten kunnen ook de uitgaven vallen om een  andere invulling van het terreinvan de Bethelkerk te realiseren, bijvoorbeeld juridische ondersteuning.

De leden van het Bestuur ontvangen geen beloning, maar alleen de voor de Stichting gemaakte kosten worden vergoed. De Raad van Toezicht ziet toe op een verantwoorde besteding van gelden door het Bestuur.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.


 

Intentieverklaring Renteloze Lening aan SBB

Ik ondersteun de plannen voor het behoud van het gebouw van de Bethelkerk! Ik ben bereid om renteloos een bedrag te lenen aan ‘Stichting Bethel blijft’ en dat bedrag over te maken op bankrekening NL96 TRIO 0390 467154

Contact

Stichting Bethel Blijft/Stichting Amadeus

© 2015 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode